Angličtina


Článek v časopise Poradce ředitelky MŠ – angličtina si můžete stáhnout ZDE. 

Wow English TV

Vážení rodiče, rádi bychom Vás upozornili na webovou stránku Wow English TVhttps://www.youtube.com/c/wowenglishtv ... kde se každý čtvrtek objevuje nové video se Stevem a Maggie, které může dále obohacovat angličtinu Vás i dětí.

Na jaře 2016 bude možnost zakoupit si další výukový set na příští školní rok – Modrá barva. Platby za tento set budou opět vybírány ve Vašich třídách proti podpisu. Děkujeme.


 

ANLIČTINA OD ZÁŘÍ 2015 PRO VŠECHNY DĚTI

V naší škole dbáme na zvýšenou bezpečnost dětí, estetický vkus a harmonický vývoj dětí ve všech složkách osobnosti. Proto se ředitelka školy, PhDr. Radka Melicherová, rozhodla, že se od září 2015 začne ve všech třídách s výukou anglického jazyka (bude se týkat i nově přijatých dětí, demo verze bude jejich rodičům předvedena v červnu 2015). Všichni zaměstnanci školy se od listopadu 2014 doposud účastní třídenních odborných stáží v anglické školce, seznámí se s metodikou Wattsenglish a začnou od září 2015 ve svých třídách vyučovat formou hry a spontánních aktivit elementární angličtinu, kdy se děti velmi zábavnou a netradiční formou seznámí s cizím jazykem, který napomůže jejich rozvoji po stránce logopedické i emoční. S jazykovým vzděláváním v mateřské škole počítá Národní plán výuky cizích jazyků přijatý vládou ČR v roce 2005. V rámci tohoto Národního plánu zpracoval o rok později na základě zadání MŠMT, resp. VÚP v Praze, tým vedený Stevem Wattsem první metodické materiály pro učitele zaměřené na jazykové vzdělávání předškolních dětí. Wattsenglish má skvěle zpracovanou metodiku pro učitele i děti, takže se můžeme pomocí hry zapojit do výuky světového jazyka naprosto neinvazivně a přirozeně. Vůbec nejdůležitějším úkolem předškolního pedagoga, míněno v oblasti jazykového vzdělávání, je vytvořit kladný vztah dítěte k jiné řeči a jejímu používání. Nejen podle evropských a národních vzdělávacích koncepcí, ale také dle převažujícího vědeckého názoru by se mělo jazykové vzdělávání zahájit – za podmínky správných metodických postupů – již v předškolním věku. Při seznamování dětí s jinou řečí správnými metodickými postupy dochází k využití obrovské výhody – přirozeného potenciálu předškolních dětí osvojovat si základy cizí řeči. Do všech tříd bude pořízena elektronika za několik set tisíc korun, která bude využívána ke krátkým intenzivním vstupům výuky anglického jazyka (a k výuce běžných českých integrovaných bloků společně s tradičními pomůckami – knihy, encyklopedie, maňásci, živá příroda aj. Zaměstnanci budou využívat propracovanou metodiku, která je České republice odzkoušena již devět let a má skvělé výsledky u nás i v zahraničí. Většina našich pedagogických zaměstnanců má buď maturitní zkoušku, státní závěrečnou zkoušku nebo absolutorium z angličtiny, někteří zaměstnanci dokonce dlouhodobě pobývali v zahraničí, takže můžeme s elementární angličtinou od září 2015 začít a postupně se v ní všichni zdokonalovat. Pedagogové, kteří s jazykem ještě takové zkušenosti nemají, budou přesně vedeni metodikou Wattsenglish (je zpracovaná i pro učitele začátečníka, který se „učí s dětmi“) a zároveň budou celoročně ve třídě s kolegou, který jazyk dobře ovládá, takže se za pár měsíců dokáže i začátečník učitel do výuky zapojit. Naším cílem je spontánně zařazovat angličtinu do výuky denně (např. při ranních hrách, při cvičení, pobytu venku, při odpoledních hrách, na školní zahradě atd.), ale všechny třídy budou dodržovat časovou dotaci slovní zásoby pro celý rok pomocí již výše zmíněné metodiky. Angličtina se postupně stane součástí běžné výuky dětí s cílem seznámit je s novým zvukem jazyka, s výslovností, s danou slovní zásobou a s možností zafixování si slovních spojení a mluvenou řečí. Správně realizované jazykové vzdělávání předškolních dětí je však na integraci více vzdělávacích oblastí založeno, rozhodně se netýká pouze oblasti Dítě a psychika, resp. Oblasti Jazyk a řeč (Rámcový vzdělávací program předškolní výchovy). Cílem ředitelky školy je, aby se naše škola stala bilingvální školou – děti po třech letech pobytu v našem zařízení dokáží rozumět základnímu anglickému jazyku, dokáží se jednoduše vyjadřovat a některé děti budou umět mluvit ve větách plynule. Důležité je, že tyto cíle nemusí pouze souviset jen s komunikací – mezi cíli může být např. „vytvoření povědomí o existenci jiné kultury, která prožívá svátky odlišně od nás“ (Dítě a společnost), rozvoj radosti z objevování (Dítě a psychika), rozvoj všech smyslů při zábavě s videopísničkou, rozvoj jemné motoriky při práci s materiály či rozvoj hrubé motoriky při aktivitách vyjádřených základními slovesy (Dítě a jeho tělo) apod. Tato výuka bude pro všechny děti zdarma (běžné měsíční školné v soukromých jazykových školách se pohybuje od 9,000,- do 16,000,-!). Vzhledem k tomu, že se angličtina stane součástí školního vzdělávacího programu naší školy, bude potřeba, aby si rodiče zakoupili výukový set pro své dítě v hodnotě 650,-/rok. Zapojení výuky cizího jazyka v mateřské škole také podporuje Česká školní inspekce. Angličtina v žádném případě nenahradí český jazyk, bude to jen další obohacení dětí, otevření dalšího směru v poznávání světa a v možnosti seberozvíjení dítěte.

Za MŠ PhDr. Radka Melicherová, ředitelka školy.