Náš den

Den v mateřské škole je uspořádán tak, aby odpovídal přirozeným potřebám dětí.

Organizace dne v MŠ

6:30 Zahájení provozu, scházení dětí
6:30 - 8:30 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče, jazykové chvilky, smyslové hry, výtvarné činnosti, hudební činnosti, ranní cvičení, individuální rehabilitační péče, jazykové vzdělávání ve všech třídách (seznamování s angličtinou)
8:30 - 9:00 Hygiena, svačina
9:00 - 9:30 Didakticky zacílené činnosti, skupinová rehabilitační péče
9:30 - 11:30 Pobyt venku
11:30 - 12:00 Hygiena, oběd
12:00 - 14:00 Hygiena, odpočinek,Individuální či skupinová reedukační a kompenzační péče, speciálně pedagogická, logopedická a rehabilitační péče
14:00 - 14:30 Hygiena, svačina
14:30 - 16:00 Odpolední zájmové činnosti, dle zájmu dětí pokračování didakticky zacílených činností, pobyt venku
16:00 - 16:30 Volné hry, individuální a skupinové činnosti
16:30 Ukončení provozu MŠ
o letních prázdninách je provoz školky pouze do 16:00 hod.