O nás

Motto: "Nemůžeme přidat ani den ke svému životu,
co ale můžeme, je přidat každému dni radost, přátelství a lásku"

Historie mateřské školy sahá do roku 1913. Sídlem naší mateřské školy je historická budova bývalého Lidového domu v ulici Svatopluka Čecha. Naše mateřská škola je v současné době pětitřídní s celkovou kapacitou 135 dětí. od září 2015 jsme zapracovali do Školního vzdělávacího programu jazykovou výuku ve všech třídách - seznamování s anglickým jazykem (více čtěte v záložce Angličtina). V budově školy využíváme výtvarný ateliér (výtvarný kroužek, flétna), ozdravné centrum s perličkovou vanou a muzikoterapií, tělocvičnu, školní zahradu, podkrovní místnost aj.

Ve čtyřech třídách jsou děti rozděleny dle věku. Pátá třída je heterogenní, má statut speciální třídy. Do ní jsou přijímány děti s jakýmikoliv obtížemi (např. astma, dýchací obtíže, alergie, kožní potíže, děti po operacích, děti s ortopedickými vadami, děti s obtížnou socializací, děti s mentálním nebo tělesným postižením aj.) Zařazování dětí do speciální třídy musí být podloženo pedagogicko–psychologickým vyšetřením, doporučením dětského lékaře a Speciálně pedagogického centra nebo Střediska rané péče. Tato třída má snížený počet dětí, protože jsou zde děti skupinově integrované. Tyto děti mají zpracované individuální plány. Ve škole pracují tři speciální pedagogové s vysokoškolským vzděláním, kteří úzce spolupracují s rodinami dětí vyžadujících speciální přístupy a se všemi potřebnými institucemi.

Zařazování dětí do běžných tříd probíhá dle pravidel přijímacího řízení. O konečném zařazení dítěte rozhodne ředitelka školy.