Přijímací řízení

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

 

PŘIJATÉ JSOU DĚTI S TÍMTO ČÍSLEM JEDNACÍM:

38, 27, 11, 16, 55, 13, 5, 49, 43, 4, 25, 44, 53, 9, 36, 23, 46, 19, 41, 35, 8, 7, 34, 26.

Děti jsou přijaté do MŠ od 1. 9. 2021.

 

PŘIJATÉ DĚTI DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY S TÍMTO ČÍSLEM JEDNACÍM: 24, 21.

Děti jsou přijaté do MŠ od 1. 9. 2021.

 

NEPŘIJATÉ DĚTI S ČÍSLEM JEDNACÍM:

12, 2, 20, 50, 6, 28, 29,14, 33, 18, 17, 56, 48, 40, 22, 10, 39, 47.

 


 

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, na základě metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v návaznosti na mimořádná opatření vlády budou zápisy organizovány tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, a to následovně:

zákonní zástupci vyplní přihlášku (ke stažení na webových stránkách mateřských škol nebo v boxu za hlavními dveřmi naší MŠ od 19.4. – 30.4. 2021 vždy od 7.00 do 12. hodinu) a vyplněnou a podepsanou ji doručí příslušné mateřské škole.

Doručení bude možné následujícími způsoby (pouze ve stanovené období pro přijímací řízení, tj. od 3. do 10. května 2021): 

  1. do datové schránky školy s uznávaným elektronickým podpisem (každá škola má svou datovou schránku – viz webové stránky školy),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (obyčejný e-mail bez podpisu musí být do 5 dnů podepsán v MŠ),
  3. poštou,
  4. do schránky na poštu u vchodu do školy – v zalepené obálce.

V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si vyplněnou přihlášku a podepsanou ji předat do školy, lze v krajním případě telefonicky kontaktovat školu, kde s vámi bude domluven termín předání přihlášky.

Přihlášky zasílané elektronickou formou či poštou (popřípadě do schránky MŠ) je potřeba doručit od 3. do 10. května 2021.

Osobní podání a podepisování elektronicky zaslaných přihlášek bude možné pouze po telefonické domluvě, v termínech 10. května od 9 do 17 hodin a 11. května od 9 do 11 hodin.

K vyplněné přihlášce je nutné doložit: 

1. kopii rodného listu dítěte, 

2. potvrzení od praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte, popřípadě potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Prosíme o čitelné vyplnění telefonního čísla a e-mailu, na které bude následně zasláno registrační číslo Vašeho dítěte.

Vyplněné přihlášky budou zkontrolovány a v případě nedostatků budou rodiče kontaktováni na uvedeném telefonním čísle.

O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelem školy.

V případě, že podáváte přihlášku na více mateřských škol, uveďte, prosím, kterou mateřskou školu upřednostňujete.

 Přihláška ke stažení ZDE.

Kontakty na naši mateřskou školu:

Mateřská škola,
Chrudim 3,
Sv. Čecha 345

735 729 815

ms.chrudim@worldonline.cz          www.klicekksrdci.com


Vyhláška č. 4/2018 ke stažení zde:

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č.4/2018 

Kritéria pro přijímací řízení do mateřské školy

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje, v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona, ředitelka mateřské školy.

Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy.

Kritéria přijímacího řízení se řídí platnými předpisy (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., § 165 odst. 2b) a zákona č. 117/2005 Sb., v platném znění a Školním řádem Mateřské školy, Chrudim 3, Sv. Čecha 345).

S účinností od 16. 3. 2021  ředitelka MŠ, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 tímto stanovuje kritéria a bodový systém, podle kterého bude postupováno při přijímacím řízení do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Kritéria a počet bodů:

1. Dítě, které  má místo trvalého pobytu (u cizinců místo pobytu) ve školském obvodu dle vyhlášky města Chrudim č. 4/2018, podle které školský obvod tvoří celé územní město Chrudim včetně místních částí.          10 bodů

2. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ, Chrudim 3, Sv. Čecha 345  pro školní  rok 2021-2022 – lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31.12. 2021.             5 bodů                           

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou nejpozději k 31. 8. 2021 věku  5-ti let.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením.

Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk a zralost dítěte, přičemž starší má přednost.

Nerozhoduje datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy.

Pokud se uvolní místo v mateřské škole po ukončení přijímacího řízení, a tato skutečnost bude známa do 30. 6. 2021, budou přijaty děti, které se v přijímacím řízení umístily v pořadí za posledním přijatým dítětem. 


Přijímací řízení pro speciální třídu mateřské školy:

Speciální třída při MŠ je zřízena v souladu se zákonem 561/2004 Sb., §16 a vyhláškou 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodující kritériem při přijímacím řízení pro pořadí dětí bude stanovisko školského poradenského zařízení a stanovisko dětského lékaře a ředitelky MŠ. Tyto děti budou přijímány přednostně i mimo stanovený termín přijímacího řízení.

V Chrudimi dne 16.3. 2021                     

K přijetí dítěte do speciální třídy MŠ je nezbytná tato dokumentace:

1. Vyjádření dětského lékaře.

2. Vyjádření PPP, SPC.

3. Vyjádření dalších odborných lékařů (např. neurolog, logoped, apod.).

Bez dokumentu uvedených v bodě 1. a 2. nesmí být dítě do speciální třídy přijato (ani k individuální integraci do běžné třídy).  

Rozhodující kritériem při přijímacím řízení pro pořadí dětí bude stanovisko ředitelky MŠ. Tyto děti budou přijímány přednostně i mimo stanovený termín přijímacího řízení.