Přijímací řízení

 

Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 ZDE.

 

Přijímací řízení pro speciální třídu mateřské školy:

Speciální třída při MŠ je zřízena v souladu s vyhl. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

Rozhodující kritériem při přijímacím řízení pro pořadí dětí bude stanovisko školského poradenského zařízení a stanovisko dětského lékaře a ředitelky MŠ. Tyto děti budou přijímány přednostně i mimo stanovený termín přijímacího řízení.

 

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Čtvrtek 9.5.2019 od  9.00 - 17.00 hodin

Pátek 10.5.2019 od  9.00 - 11.00 hodin, 1. patro (ředitelna).

 

V Chrudimi dne 21. 2. 2019                      

PhDr. Radka Melicherová- ředitelka MŠ           

 Přihlášky budou k vyzvednutí přímo v MŠ nebo ke stažení ZDE.


 

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č.4/2018

Vyhláška č. 4/2018 ke stažení zde:

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č.4/2018 

  

Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 

Kritéria pro přijímací řízení do mateřské školy

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje, v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona, ředitelka mateřské školy. Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy. Kritéria přijímacího řízení se řídí platnými předpisy (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., § 165 odst. 2b) a zákona č. 117/2005 Sb., v platném znění a Školním řádem Mateřské školy, Chrudim 3, Sv. Čecha 345).

S účinností od 1. 3. 2018 ředitelka MŠ, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 tímto stanovuje kritéria a bodový systém, podle kterého bude postupováno při přijímacím řízení do mateřské školy pro školní rok 2019/2020.

Kritéria a počet bodů:

1. Dítě, které k 31.8.2019 dosáhne nejméně 3 let věku a má místo trvalého pobytu (u cizinců místo pobytu) ve školském obvodu dle vyhlášky města Chrudim č. 4/2018.          10 bodů

2. Trvalý pobyt dítěte na území města Chrudim včetně místních částí (Vestec, Markovice, Vlčnov, Presy).    5 bodů

3. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ Sv. Čecha 345 v Chrudimi ve šk.  roce 2019-2020 – lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31.12. 2019.             5 bodů                              

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením.

Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk a zralost dítěte, přičemž starší má přednost.

Nerozhoduje datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy.

Pokud se uvolní místo v mateřské škole po ukončení přijímacího řízení, a tato skutečnost bude známa do 30. 6. 2018, budou přijaty děti, které se v přijímacím řízení umístily v pořadí za posledním přijatým dítětem. 


 

Přijímací řízení pro speciální třídu mateřské školy:


Speciální třída při MŠ je zřízena v souladu s vyhl. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

K přijetí dítěte do speciální třídy MŠ je nezbytná tato dokumentace:

1. Vyjádření dětského lékaře.

2. Vyjádření PPP, SPC.

3. Vyjádření dalších odborných lékařů (např. neurolog, logoped, apod.).

Bez dokumentu uvedených v bodě 1. a 2. nesmí být dítě do speciální třídy přijato (ani k individuální integraci do běžné třídy).  

Rozhodující kritériem při přijímacím řízení pro pořadí dětí bude stanovisko ředitelky MŠ. Tyto děti budou přijímány přednostně i mimo stanovený termín přijímacího řízení.

 


K zápisu budete potřebovat:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz,
  • vyplněnou žádost k přijetí dítěte (k vyzvednutí v MŠ, nebo ke stažení),
  • potvrzení od dětského lékaře.